Els dies bons, presentació del llibre a la Torre de Sulis

Nella settimana dell’8 marzo il mondo sembra puntare sulle qualità e le eccellenze delle donne, anche se per un periodo di tempo limitato. Quest’anno non stiamo solo mettendo in evidenza una realtà come la forza delle donne, ma stiamo anche rivendicando come le giovani donne siano il catalizzatore della nostra società.

Aina Fullana, appena 25enne, è un chiaro esempio di questa ondata energica e rivitalizzante che cambierà il paradigma della letteratura catalana. Laureata in Lingua e Letteratura Catalana all’Università delle Isole Baleari, il suo primo romanzo, Els dies bons (I bei giorni), ha vinto il Premio Valencia dell’Istituto Alfons el Magnànim per la narrativa nel 2021. E che dire di Aina Fullana che fa risuonare il suo nome e il suo lavoro ovunque?

L’autrice, con uno stile di lettura realistico e agile, ci introduce dentro il pensiero di un tossicodipendente e sottolinea il bisogno umano di cercare, nonostante le avversità più cruente, i giorni buoni.

L’autrice crea un mondo in cui i personaggi condividono i loro problemi, ci trascendono e ci sfidano: i pensieri di un tossicodipendente, le paure di una donna disprezzata e intrappolata in un matrimonio instabile, i problemi di una giovane donna alienata da un mondo che non sa come gestirlo emotivamente… Els dies bons (I bei giorni) sono, dopotutto, lo specchio di una società che cambia, in cui le donne hanno alzato la voce e occupato più spazio. E cosa dovrebbero dirci?

Per rispondere a questa domanda vi invitiamo alla presentazione del libro Els dies bons alla Torre de Sulis, ad Alghero, sabato prossimo, 12 marzo, alle 18.

All’evento parteciperanno l’autrice, Aina FullanaVittorio Nonis della Libreria Il Labirinto; GustauNavarro, responsabile dell’Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya; e Arantxa Llàcer, professoressa di catalano all’Università di Sassari.

Organizza: Generalitat de Catalunya Ofici de l’Alguer, Libreria Il Labirinto, Institut Ramon Llull.

Con il sostegno del Municipio di Alghero, della Fondazione Alghero e dell’Associazione Culturale Alghenegra.

 

PRESENTACIÓ A L’ALGUER

DEL LLIBRE “ELS DIES BONS”, D’AINA FULLANA

Dissabte, dia 12, a les 18h, presentació del llibre a la Torre de Sulis

La setmana del 8 de març el món sembla posar el focus en les qualitats i excel·lències de les dones, ni que sigui per un període de temps limitat. Aquest any no solament remarquem una realitat com la fortalesa femenina, sinó que també reivindiquem com les dones joves són el catalitzador de la nostra societat.

L’Aina Fullana, amb solament 25 anys, és l’exemple clar d’aquesta onada enèrgica i revitalitzadora que canviarà el paradigma de les lletres catalanes. Graduada en Llengua i Literatura Catalanes a la Universitat de les Illes Balears, la seva primera novel·la, Els dies bons, va guanyar l’any 2021 el Premi València de la Institució Alfons el Magnànim de narrativa. I què té Aina Fullana que fa que el seu nom i la seva obra sonin a tot arreu? L’autora, amb un estil realista i de lectura àgil, ens introdueix en el pensament d’un drogoaddicte i remarca la necessitat humana de cercar, malgrat les adversitats més cruentes, els dies bons.

L’autora crea un món en què els personatges ens comparteixen els seus problemes, ens traspassen i ens interpel·len: els pensaments d’un addicte, els temors d’una dona menystinguda i atrapada en un matrimoni inestable, els problemes d’una jove alienada d’un món que no sap gestionar emocionalment… Els dies bons és, al capdavall, el mirall d’una societat canviant, en què les dones han anat alçant la veu i ocupant més espais. I què ens han de dir?

Per respondre aquesta qüestió us convidem el proper dissabte, dia 12 de març, a les 18h, a la presentació del llibre Els dies bons a la Torre de Sulis, a l’Alguer.

L’acte comptarà amb la presència de l’autora, l’Aina Fullana; del Vittorio Nonis de la llibreria Il Labirinto; del Gustau Navarro, responsable de l’Ofici de l’Alguer de la Generalitat de Catalunya; i de l’Arantxa Llàcer, docent de català de la Università degli Studi di Sassari.

Aquest acte ha estat possible gràcies al suport del Municipi de l’Alguer, la Fondazione Alghero i de l’Associació Cultural Alghenegra.