Jornades d’Intercanvi Cultural a l’Alguer

Del 12 al 15 d’octubre se celebren a l’Alguer les XIV Jornades d’Intercanvi Cultural, organitzades per la Societat Verdaguer, la Societat Catalana de Llengua i Literatura (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) i la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic. Des de les primeres, que van tenir lloc a Mallorca el 2006, van resseguint diferents espais de les terres de llengua catalana, sempre amb l’objectiu de conèixer i difondre la realitat cultural i social dels llocs visitats, d’establir-hi contactes i d’estrènyer llaços de germanor.

Per a aquestes jornades alguereses ─que compten amb el suport i la col·laboració de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia (Ofici de l’Alguer) i de l’Institut d’Estudis Catalans─ s’han desplaçat a Sardenya una quarantena de participants que, procedents de tota l’àrea lingüística catalana, són membres de les societats organitzadores i, per tant, estan vinculats al món cultural i acadèmic.

Les activitats dels quatre dies comencen dimecres al migdia amb una recepció a l’Ajuntament de l’Alguer i inclouen quatre conferències, que aniran a càrrec de Joan-Elies Adell, Llorenç Soldevila, Francesc Ballone i Mia Güell. A més a més, hi ha prevista la realització de visites i rutes literàries per la ciutat i els entorns, una intervenció d’Àngel Maresca, la Coral Polifònica Algueresa, i fins i tot un desplaçament a Sàsser. La programació completa de totes les activitats es pot consultar a l’enllaç següent:

https://ja.cat/jornadesalguer

Giornate di scambio culturale ad Alghero

Dal 12 al 15 ottobre si svolgeranno ad Alghero le XIV Giornate di Scambio Culturale, organizzate dalla Società Verdaguer, dalla Società Catalana di Lingua e Letteratura (filiale dell’Institut d’Estudis Catalans) e dalla Cattedra Verdaguer di ‘Studi Letterari della Università di Vic. Dal primo, avvenuto a Maiorca nel 2006, hanno seguito diversi spazi nei paesi di lingua catalana, sempre con l’obiettivo di conoscere e diffondere la realtà culturale e sociale dei luoghi visitati, di stabilire contatti e stringere i legami di fratellanza.

Per questi giorni ad Alghero ─ che si avvalgono del supporto e della collaborazione della Delegazione del Governo della Generalitat di Catalunya in Italia (Ufficio Alguer) e dell’Instutut d’Estudis Catalans─ si sono recati in Sardegna, una quarantina di partecipanti che, provenienti da ogni parte dell’area di lingua catalana, sono membri delle società organizzatrici e, quindi, sono legate al mondo culturale e accademico.

Le attività di quattro giorni iniziano mercoledì a mezzogiorno con un ricevimento presso il municipio di Alghero e comprendono quattro conferenze, che saranno tenute da Joan-Elies Adell, Llorenç Soldevila, Francesc Ballone e Mia Güell. Inoltre, sono previste visite e percorsi letterari attraverso la città e i suoi dintorni, un intervento di Àngel Maresca, il Coro Polifonico Alguerese e persino una visita a Sassari. Il programma completo di tutte le attività è consultabile al seguente link:

https://ja.cat/jornadesalguer