Català en la carta intestada del Municipi

L’ALGUER – Una primera proposta finalitzada a la normalització lingüística també a dins de la pública Administració. Lo Comitat Directiu de la Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer, en l’àmbit de les sues funcions de proposta, elaboració i valutació dels projectes i de les iniciatives en matèria, ha depositat a l’Administració municipal una proposta per l’ús de la intestació bilingüe en les actes institucionals, quals determinacions dels dirigents, deliberacions, correspondència interna i externa. Se propon l’escrita en català de l’Alguer, tant a sota del logo (Municipi de l’Alguer), com en l’específica intestació de cada Assessorat i de cada Sector de l’Administració que tenguerá de precedir aquella en italià.
A tal propòsit se porta l’exemple d’anàloga iniciativa adoptada de la Regió de Sardenya, segons la Lei n. 482 del 15 de desembre del 1999, que facilita l’ús de la llengua sarda i a l’Alguer de la llengua catalana en els oficis públics, com per exemple Regione Autònoma de Sardigna – Regione Autonoma della Sardegna – Assessoradu de sos Entes Locales, Finàntzias e Urbanistica – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica.
La Consulta, auspicant la condivisió de l’iniciativa de part de l’Administració, propon endemés que pugui ésser posat a disposició d’Entitats i associacions, que beneficien del patrocini de l’Administració municipal i que ne fan demana, un logo estàndard – també bilingüe (alguerés i italià) – d’emprar en la promoció d’iniciatives i manifestacions.

– – – – – – – – – – – – – –

Alghero, 22 ottobre 2018 – Una prima proposta verso la normalizzazione linguistica anche all’interno della pubblica amministrazione. Il Comitato direttivo della Consulta Civica per le Politiche Linguistiche del Catalano di Alghero, nell’ambito delle sue funzioni di proposta, di elaborazione e valutazione dei progetti e delle iniziative in materia, ha depositato un’istanza propositiva all’Amministrazione comunale chiedendo l’uso della intestazione bilingue degli atti istituzionali quali determinazioni dirigenziali, delibere, corrispondenza interna ed esterna. Si propone la dicitura in algherese sia sotto il logo ( Municipi de l’Alguer ) prima di quella in italiano. Così anche la specifica intestazione in algherese di ogni assessorato o settore dovrà precedere quella in italiano.
A tal proposito si porta ad esempio analoga iniziativa adottata dalla Regione Sardegna ai sensi della Legge n. 482 del 15 dicembre 1999, che facilita l’uso delle lingua sarda e e ad Alghero della lingua catalana nelle pubbliche amministrazioni, quali per esempio: Regione Autònoma de Sardigna – Regione Autonoma della Sardegna – Assessoradu de sos Entes Locales, Finàntzias e Urbanistica – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica. La Consulta, auspicando la condivisione dell’iniziativa da parte dell’Amministrazione, ha inoltre suggerito che possa essere messo a disposizione di enti ed associazioni che usufruiscono del patrocinio dell’Amministrazione comunale e che ne fanno richiesta, un logo standard – anch’esso bilingue (algherese ed italiano) – da utilizzare nella promozione di eventi e manifestazioni. Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques pel Català de l’Alguer Palau Serra, plaça Cívica n. 2, 07041 l’Alguer consultallengua@comune.alghero.ss.it

Nella foto Giovanni Chessa, vice-presidente della Consulta

S.I.