Català de l’Alguer, Consulta Civica: nou directiu

ALGHERO – La Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer compleix dos anys d’activitat i continua en lo camí de col·laboració amb el Municipi de l’Alguer per una nova vida de les polítiques lingüístiques començat al 2018 amb la constitució de l’organisme encarregat per les activitats consultives, de proposta, d’elaboració i de valutació dels projectes i de les iniciatives en matèria de salvaguarda, valorització i promoció de la llengua catalana en la varietat algueresa.

Ahir, a la presència de l’Assessor a la Cultura del Municipi de l’Alguer Marco Di Gangi, s’és feta la vídeo conferència de l’Assemblea, amb la presentació del consumptiu del 2019 que conté les accions elaborades també durant les dificultats causades de l’emergència sanitària que ha limitat les activitats.

L’Assemblea, composta dels representants de les 11 associacions culturals alguereses, en la sua prerrogativa de proposta, ha elaborat diverses accions, algunes d’aqueixes presentades una segona volta a la nova administració municipal. Entre aqueixes, l’ús de la doble intestació en alguerés en lo paper intestat i en los actes del Municipi de l’Alguer, la producció de materials promocionals en català de l’Alguer, per estimular la parlada algueresa en cada moment de la vida quotidiana, la disponibilitat de la Consulta a se far interlocutor consultiu per la individuació dels personatges als quals atribuir lo premi municipal Fidelitat a l’Alguer.

En perspectiva, endemés, la Consulta està treballant per posar a punt cada pròpia competència per això que pertoca la lei de l’ensenyament de l’alguerés a les escoles, sobretot després de les noves disposicions de la Regió. D’aqueixa temàtica, la Consulta és estada la promotora de la petició per sensibilitzar les famílies i l’opinió pública relativament a la possibilitat de demanar l’ensenyament de la llengua al moment de la inscripció dels alumnes a les escoles primàries i secundàries.

L’Assemblea ha continuat amb l’elecció del nou Comitat Directiu, després de dos anys, com de regulament. Lo nou directiu és compost de Giovanni Chessa, president, representant de l’Associació Cultural Cabirol, de Stefano Campus, vicepresident, representant de l’Òmnium Cultural, de Aldo Dore, segretari, representant de l’Ateneu Alguerés, de Maria Grazia Fiori, representant del Coro Polifonico Algherese i del Guido Sari, representant de l’Associació per la Salvaguarda del Patrimoni Històrico-cultural de l’Alguer.

L’Assemblea ha rengraciat lo proficu treball del Comitat Directiu precedent, guiat de la presidenta Irene Coghene, de la Plataforma per la Llengua, del vicepresident Giovanni Chessa, de Maria Antonietta Salaris, de l’Escola de Alguerés Pasqual Scanu, de Maria Giovanna Delrio del Centre Excursionista de l’Alguer i de Tiziana Delrio de l’Associació Saber i Sabor. La Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer compie due anni di attività e prosegue nella strada intrapresa nella collaborazione con il Comune di Alghero per il nuovo corso delle politiche linguistiche avviato nel 2018 con la costituzione dell’organismo che svolge attività consultive, di proposta, di elaborazione e di valutazione dei progetti e delle iniziative in materia di salvaguardia, valorizzazione e promozione della lingua catalana nella varietà algherese.

Ieri, alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Alghero Marco Di Gangi, si è svolta la video conferenza dell’Assemblea, con la presentazione del consuntivo 2019 che contiene le azioni elaborate anche nelle difficoltà dovute all’emergenza sanitaria che ha limitato le attività. L’Assemblea, composta dai rappresentanti delle 11 associazioni culturali algheresi, nella sua prerogativa di proposta, ha elaborato diverse azioni, alcune di queste ripresentate alla nuova amministrazione comunale. Tra queste, l’uso della doppia intestazione in algherese e italiano nella carta intestata e negli atti del Comune di Alghero, la produzione di materiali promozionali in catalano di Alghero, per stimolare la parlata algherese in ogni momento della vita quotidiana, la disponibilità della Consulta a farsi interlocutore consultivo per l’individuazione dei personaggi ai quali attribuire il premio comunale Fidelitat a l’Alguer.

In prospettiva, inoltre, la Consulta sta lavorando per mettere a punto ogni propria competenza per quanto riguarda la legge sull’insegnamento dell’algherese nelle scuole alla luce delle nuove disposizioni della Regione. Su questo tema, la Consulta si è fatta recentemente promotrice della petizione per sensibilizzare le famiglie e l’opinione pubblica relativamente alla possibilità di richiedere l’insegnamento della lingua al momento dell’iscrizione degli alunni alle scuole primarie e secondarie. L’Assemblea ha proceduto all’elezione del nuovo Comitato Direttivo, dopo due anni, come da regolamento. Il nuovo direttivo è composto da Giovanni Chessa, presidente, rappresentante dell’Associazione Culturale Cabirol, da Stefano Campus, vicepresidente, rappresentante dell’Òmnium Cultural, da Aldo Dore, segretario, rappresentante dell’Ateneu Alguerés, da Maria Grazia Fiori, rappresentante del Corpo Polifonico Algherese e da Guido Sari, rappresentante della  Associació per la Salvaguarda del Patrimoni Històrico-cultural de l’Alguer.

L’Assemblea ha ringraziato per il proficuo lavoro svolto il Comitato Direttivo uscente, condotto dalla presidente Irene Coghene, della Plataforma per la Llengua, dal vicepresidente Giovanni Chessa, da Maria Antonietta Salaris, della Escola de Alguerés Pasqual Scanu, da Maria Giovanna Delrio del Centre Excursionista de l’Alguer e Tiziana Delrio dell’Associazione Saber i Sabor.